image banner
Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Dư Hàng Kênh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Dư Hàng Kênh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG DƯ HÀNG KÊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-UBND

Dư Hàng Kênh, ngày       tháng 01 năm 2024

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Dư Hàng Kênh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ thông tư số 09/2021/TT-BT, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ kế hoạch của UBND  phường về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

UBND phường Dư Hàng Kênh đã xây dựng kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường; Về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường năm 2023. Phối hợp với công chức Tư pháp - hộ tịch tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí, chuẩn bị hồ sơ tài liệu minh chứng phục vụ cho đánh giá công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cuối năm.

Giao cho công chức Tư pháp - hộ tịch chủ chì hướng dẫn việc chấm điểm và thu thập hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật, tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND phường trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 06/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 11/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 05/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 04/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 96/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm. Bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được chú trọng, các cán bộ công chức đã thường xuyên chau rồi kinh nghiệp, kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Đặc biệt là đã thường xuyên dèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ người dân khi đến liên hệ và giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả là không có thủ tục hành chính nào giải quyết quá hạn, không có ý kiến phản ánh về thái độ của cán bộ. kết quả lấy ý kiến 100% hài lòng về kết quả và thái độ phục vụ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng vào cuộc của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội.

Công tác hòa giải luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND nên đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ số lượng. Nhân dân trong xã luôn có ý thức cao trong tuân thủ pháp luật, nhân dân sống tình cảm luôn giúp đỡ lẫn nhau nên những mâu thuẫn nhỏ ít xảy ra nếu có xảy ra thì việc giải quyết đa số là tự dàn xếp ít cần đến sự vào cuộc của các tổ hòa giải.

Xuất phát từ nhận thức được sự quan trọng của việc dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, chỉ có dân chủ mới tạo được sự tin tưởng, đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân, quyết định sự thành công trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Do đó trong những năm qua địa phương đã làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở, tất các công trình, các trương trình trước khi thực hiện đều được tổ chức họp dân bàn bạc thống nhất trước khi triển khai, trong quá trình triển khai luôn có sự giám sát của ban giám sát cộng đồng.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay còn một số vướng mắc đó là:

- Kinh phí thực hiện các tiêu chí hiện nay không có.

- Việc công khai các thủ tục hành chính: Hiện thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã được ban hành bởi các cơ quan từ trung ương đến tỉnh nên khó khăn cho cấp xã khi cập nhật niêm yết kịp thời. 

- Cán bộ phụ trách các tiêu chí chưa được tập huấn nhiều, còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến không có nhiều thời gian hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan.

Thời gian qua, UBND phường, đặc biệt là lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp tới đời sống chính trị, pháp lý, quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trong xã hội, như nguồn lực (con người và kinh phí) và điều kiện bảo đảm còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

- Một số bộ phận liên quan chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, coi nhiệm vụ này là của công chức tư pháp - hộ tịch  nên trong quá trình thực hiện vẫn ỷ nại cho công chức tư pháp - hộ tịch, chưa vào cuộc quyết liệt.

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận, các ngành trong triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiệu quả chưa cao, vẫn còn tư tưởng coi đó là trách nhiệm của riêng công chức Tư pháp hộ tịch. Công tác hướng dẫn, đôn đốc của công chức Tư pháp - hộ tịch đối với cán bộ phụ trách các tiêu chí đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.

- Công tác quán triệt, thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này vẫn chưa được chặt chẽ quyết liệt.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong các năm tiếp theo.

2. Kế hoạch thực hiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.

 - Triển khai đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả bám sát các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg , Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Việc triển khai thực hiện phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân phường kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân xem xét, quyết định công nhận phường Dư Hàng Kênh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

3. Bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở.

Nơi nhận:
- UBND quận;

- Phòng Tư pháp quận;
-
TT Đảng ủy;

- TT HĐND;
- Lưu:
VT,TP.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Thị Kim Liên

 

Tin liên quan
1 2 3 4 5 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0